Steve Horrell     Rating = 1696


DateResOpponentRating Div BdFor Against
11/9/20190Zane Allford183521Abergavenny DAbergavenny C
25/9/20191Dave Williams174421Abergavenny DMalpas B
2/10/20191Dave Williams174414Abergavenny AMalpas A
9/10/20190.5Richard Batey184821Abergavenny DPontypool B
16/10/20190.5Chris Reading159114Abergavenny ANewport A
23/10/20190Clive Thomas176021Abergavenny DNewport Knights
30/10/20190Chris Dixon182214Abergavenny APontypool A
6/11/20190Neil Carter176621Abergavenny DNewport Bishops
13/11/20190Leslie Blohm197513Abergavenny BNewport A
20/11/20190.5Andrew Owen179514Abergavenny BAbergavenny A
27/11/20190Zane Allford183521Abergavenny DAbergavenny C
28/11/20191Dave Williams174413Abergavenny BMalpas A
11/12/20190.5Mateusz Gibiec170922Abergavenny CNewport Bishops
12/12/20190.5Dave Williams174421Abergavenny DMalpas B
19/12/20190Ron Williams165314Abergavenny AMalpas A
8/1/20200.5Chris Dixon182221Abergavenny DPontypool B
15/1/20200Clive Thomas176021Abergavenny DNewport Knights
22/1/20201Chris Dixon182214Abergavenny APontypool A
29/1/20200Neil Carter176621Abergavenny DNewport Bishops
5/2/20201Andrew Owen179514Abergavenny AAbergavenny B
12/2/20200Terry Hill167422Abergavenny DAbergavenny C
26/2/20200.5Liam Penny167421Abergavenny DMalpas B
4/3/20201Richard Batey184812Abergavenny BPontypool A
11/3/20200Richard Batey184821Abergavenny DPontypool B